Małopolska Tarcza Antykryzysowa “Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem Covid 19

Nasz Dom realizuje grant pn. “Wsparcie kadry DPS w Biskupicach w sytuacji zagrożenia Covid -19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – “Bezpieczny Dom – Wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej”

Cel Grantu: Organizacja odpowiedniej dla potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia w związku z zagrożeniem i skutkami Covid-19 poprzez docenienie trudu jaki wkłada personel w zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podopiecznym DPS

Okres realizacji grantu: 01.08.2020 – 30.11.2020

Wartość Grantu wynosi 103 060 zł

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Archiwa