„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet społeczny. Bezpieczny dom”.

Nasz Dom Pomocy Społecznej realizuje grant pn. “Bezpieczna przystań DPS w Biskupicach” w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

Cel Grantu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii poprzez:

  • doposażenie stanowisk pracy personelu oraz mieszkańców DPS w środki ochrony indywidualnej
  • doposażenie placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
  • doposażenie miejsca poza placówką przeznaczonego dla mieszkańców po powrocie ze szpitala oraz osobom zakwalifikowanym do przejęcia do DPS

Wysokość Grantu: 91 400,00 zł

Okres realizacji grantu: 01.07.2020 – 31.10.2020]

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Archiwa